Комп'ютерна Академія {global_step_name} - повноцінна IT-освіта для дорослих і дітей. Ми навчаємо з 1999 року. Авторські методики, викладачі-практики, 100% практичних занять.

Ви використовуєте застарілий браузер!

Ваш браузер Internet Explorer, на жаль, є застарілим. Ця версія браузеру не підтримує багато сучасних технологій, тому деякі функції сайту можуть працювати з помилками. Рекомендуємо переглядати сайт за допомогою актуальних версій браузерів Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Навчальна (Освітня)

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 126 «Інформаційні системи і технології» з підготовки бакалаврів за першим (бакалаврським) рівнем в галузі знань 12 «Інформаційні технології»

 

Код та найменування спеціальності:

126 «Інформаційні системи і технології».

 

Рівень вищої освіти:

перший (бакалаврський).

 

Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм:

 • Спеціалізація «Розробка програмного забезпечення, мережі та кібербезпека, комп’ютерна графіка та дизайн в ІТ».
 • Освітня програма «Інформаційні системи і технології».

 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання:

240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців.

 

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати:

Бакалавр з інформаційних систем і технологій.

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання:

Наявність повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого спеціаліста.

 

Порядок оцінювання результатів навчання:

Система оцінювання результатів навчання, містить такі складники:

 • поточний контроль результатів навчання – здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних занять, а також для перевірки результатів виконання самостійної роботи у наступних формах: усна перевірка на практичних та лабораторних заняттях; тестова перевірка за темами дисципліни; письмова перевірка; практична перевірка (друковані роботи або файли); виконання контрольних робіт;
 • підсумковий контроль результатів навчання – здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з певної дисципліни навчального плану і проводиться у формі екзамену чи заліку;
 • оцінювання курсової роботи – передбачає перевірку глибини теоретичних і практичних знань, умінь та навичок студента з окремої дисципліни, вмінь самостійно проводити дослідження за певною тематикою, аргументувати та обґрунтовувати отримані результати;
 • оцінювання звітів з технологічної та переддипломної практик – передбачає перевірку рівня виконання студентами завдань, визначених програмою практики; здійснюється у формі особистого захисту студентом результатів проходження практики перед комісією з викладачів кафедри;
 • оцінювання бакалаврської кваліфікаційної роботи – підсумковий контроль за результатами навчання на освітньому ступені «Бакалавр» щодо їх відповідності вимогам стандартів вищої освіти, який проводиться у формі захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи.

 

 

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 073 «Менеджмент» з підготовки бакалаврів за першим (бакалаврським) рівнем в галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

 

Код та найменування спеціальності:

073 «Менеджмент».

 

Рівень вищої освіти:

перший (бакалаврський).

 

Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм:

 • Спеціалізація «Менеджмент в сфері інформаційних технологій».
 • Освітньо-професійна програма: «Менеджмент в ІТ».

 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання:

240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців.

Професійна діяльність як фахівця з менеджменту у сфері інформаційних технологій.

 

Професії згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010), на фахову підготовку з яких можуть бути спрямовані освітні програми за спеціальністю 073 «Менеджмент»:

1229 Керівники інших основних підрозділів.

1236 Керівники підрозділів комп’ютерних послуг.

1238 Керівники проєктів та програм.

1319 Керівники інших малих підприємств без апарату управління.

1473 Менеджер (управитель) у сфері надання інформації

1475.4 Менеджер (управитель) з питань комерційної діяльності та управління

1476.1 Менеджер (управитель) з реклами.

149 Менеджер (управитель) в інших видах економічної діяльності

Бакалавр з менеджменту.

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання:

Наявність повної загальної середньої освіти, ступеней “молодшого спеціаліста”, “бакалавра” або “магістра” (у разі отримання другої вищої освіти).

 

Порядок оцінювання результатів навчання:

Система оцінювання результатів навчання, містить такі складники:

 • поточний контроль результатів навчання – здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних занять, а також для перевірки результатів виконання самостійної роботи у наступних формах: усна перевірка на практичних та лабораторних заняттях; тестова перевірка за темами дисципліни; письмова перевірка; практична перевірка (друковані роботи або файли); виконанняконтрольнихробіт;
 • підсумковий контроль результатів навчання – здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з певної дисципліни навчального плану і проводиться у формі екзамену чи заліку.;
 • оцінювання курсової роботи – передбачає перевірку глибини теоретичних і практичних знань, умінь та навичок студента з окремої дисципліни, вмінь самостійно проводити дослідження за певною тематикою, аргументувати та обґрунтовувати отримані результати;
 • оцінювання звітів з технологічної та переддипломної практик – передбачає перевірку рівня виконання студентами завдань, визначених програмою практики; здійснюється у формі особистого захисту студентом результатів проходження практики перед комісією з викладачів кафедри.
 • оцінювання бакалаврської кваліфікаційної роботи – підсумковий контроль за результатами навчання на освітньому ступені «Бакалавр» щодо їх відповідності вимогам стандартів вищої освіти, який проводиться у формі захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи.

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

 Результати контролю оцінюються відповідною сумою балів, загальна кількість та розподіл яких за видами контролю визначаються робочою програмою навчальної дисципліни. Бали накопичуються протягом семестру.